Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

 • heette vroeger de "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden". 
 • is een zorgbudget voor 65’+ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
 • bedraagt maximaal 643 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
 • vraag je online aan, laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW
 • kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert, dat moet je melden
 • is niet belastbaar

Hoeveel zorgbudget krijg je?

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen.

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget. In de hoogste categorie gaat het om 618 euro per maand (zie tabel hieronder).
 • Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner. Een deel van je inkomen wordt daarbij vrijgesteld (niet meegerekend).

Maximumbedragen per maand en jaar

Categorie

Bedrag per maand

Bedrag per jaar

1

95,85 1.150,19

2

365,88 4.390,57

3

444,85 5.338,20

4

523,80 6.285,59

5

643,41 7.720,95

Deze maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood worden geïndexeerd. Ze worden dus aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.


Voorwaarden: leeftijd, inkomen en zelfredzaamheid

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
 • Je moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
 • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling. Opgelet: je inkomen bestaat niet alleen uit je pensioen, arbeids- of vervangingsinkomen, maar ook uit spaargelden, beleggingen, eigendommen in bezit en de verkoop of schenking van eigendommen.   
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgpremie. 
 • Op de datum waarop je recht op het zorgbudget ingaat, moet je minstens 10 kalenderjaren, waarvan minstens 5 opeenvolgende kalenderjaren, aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens één dag van het jaar in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister');
  • op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Deze jaren moeten voorafgaan, maar niet onmiddellijk voorafgaan aan je recht op het zorgbudget: heb je ooit een periode van 10 jaar, waarvan 5 opeenvolgende jaren, in Vlaanderen of Brussel gewoond, dan voldoe je aan deze voorwaarde. 
Ook het jaar waarin je recht op het zorgbudget ingaat, telt mee.
Deze woonvoorwaarde geldt vanaf 1 januari 2022, en enkel voor nieuwe aanvragen.

 • Je kan de het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Je kan dit zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen 

Vraag dit zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aan (niet als je in Brussel woont). Om de aanvraag in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aan te vragen, tenzij je in Brussel woont.

Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen::

 • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 • Je identiteitskaart en je pincode.
 • Je bankrekeningnummer.
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

De medewerker van het ziekenfonds, de gemeente of het OCMW kan ook met zijn/haar eigen identiteitskaart aanmelden en namens de zorgbehoevende een aanvraag indienen.

Verwittig je behandelend arts als je een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal je arts contacteren en medische informatie opvragen om je handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Na je aanvraag

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

 • Indien nodig, vraagt zij bijkomende financiële of administratieve informatie op.
 • Je zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsprobleem (je zelfredzaamheid of zorgzwaarte) aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst vraagt daarvoor medische informatie op bij je arts of specialist. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Beslissing en betaling

Je zorgkas brengt je per brief of per e-mail (indien je hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over je zorgbudget. In die brief staat of je al dan niet recht hebt, en hoeveel het zorgbudget bedraagt. Het duurt meestal drie of vier maanden om je de beslissing op te sturen.

De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit op je rekeningnummer.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op je aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.


Wijziging van inkomen of gezondheidstoestand melden

Als je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden of je aanvraag herzien.
Opgelet: een verkoop of schenking van eigendommen (onroerende goederen zoals een huis, bouwgrond, weiland,... of roerende goederen zoals aandelen, spaargelden, beleggingen,...) is ook een wijziging van je inkomen, en moet je dus onmiddellijk melden aan je zorgkas


In Brussel

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met "Iriscare, Dienst Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)", via www.myIriscare.brussels of telefonisch op het gratis nummer 0800 35 499. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Heb je vragen over je zorgpremie of zorgbudget? Daarmee kan je terecht bij je zorgkas.