Uitgaande grensarbeiders

Uitgaande grensarbeiders

Woon je in Vlaanderen of Brussel, en ben je uitgaande grensarbeider, dan kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, als je op basis van de Europese Verordening 883/04 sociaal verzekerd bent in een andere lidstaat van de EU , EER of in Zwitserland.

Dat geldt ook voor niet-beroepsactieve uitgaande grensarbeiders, die genieten van een ouderdomspensioen, een overlevingspensioen of een rente. Ben je buitenlands sociaal verzekerd geworden door een overlevingspensioen, dan kan je bijdragen die je voordien betaald hebt, niet terugvorderen.

Om te bepalen of je voor een bepaald jaar vrijgesteld bent van de aansluiting, wordt gekeken naar de situatie op de referentiedatum:

  • referentiedatum 1 januari 2015 voor referentieperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015;
  • referentiedatum 1 januari 2016 voor referentieperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016;
  • referentiedatum 1 januari 2017 voor referentieperiode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 enz.

 

Uitzonderingen

Volgende personen zijn niet vrijgesteld van de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming:

  • Personen die als zelfstandige (in hoofdberoep of in bijberoep) werken in België en als loontrekkende in het buitenland. Zij worden als zelfstandige in België verzekerd voor de ziekteverzekering en dus ook voor de Vlaamse zorgverzekering.
  • Personen die onterecht onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van twee landen (België en een ander lidstaat). Iemand die zowel in België als in het buitenland als loontrekkende is tewerkgesteld en in België woont, wordt verzekerd in de woonstaat België.
  • Gewezen grensarbeiders die recht hebben op een Belgisch pensioen en op een pensioen uitgekeerd door een andere lidstaat. Die personen zijn aansluitingsplichtig in het kader van de Vlaamse zorgverzekering.
  • Alle gepensioneerden die niet gerechtigd zijn op het formulier E121 om bij een Belgisch ziekenfonds aan te sluiten. Voor die personen geldt eveneens de aansluitingsplicht.
  • Personen die in België wonen en die een pensioen of rente krijgen uitgekeerd van een andere lidstaat, maar die als zelfstandige of loontrekkende beroepswerkzaamheden uitoefent in België. Een voorbeeld van dergelijke situatie is iemand die recht heeft op een pensioen uit een andere lidstaat, waar de pensioenleeftijd lager ligt dan in België en die in België beroepswerkzaamheden uitoefent als zelfstandige of als loontrekkende. In dat geval is de betrokkene verzekerd voor de Belgische ziekteverzekering en valt hij niet onder de categorie van in België wonende uit eigen hoofde gepensioneerd buitenlands verzekerden. De betrokkene is dus aansluitingsplichtig in het kader van de Vlaamse zorgverzekering.
  • Personen die in België wonen en die een pensioen of rente krijgen uitgekeerd van een andere lidstaat, maar die in België een werkloosheidsuitkering krijgen uitbetaald. Een voorbeeld van dergelijke situatie is iemand die recht heeft op een pensioen uit een andere lidstaat, waar de pensioenleeftijd lager ligt dan in België en die in België beroepswerkzaamheden uitoefent als zelfstandige of als loontrekkende en werkloos wordt. In dat geval is België de bevoegde staat en is betrokkene dus verzekerd voor de Belgische ziekteverzekering en valt hij niet onder de categorie van in België wonende uit eigen hoofde gepensioneerd buitenlands verzekerde. De betrokkene is dus aansluitingsplichtig in het kader van de Vlaamse zorgverzekering.
  • Personen die sociaal verzekerd zijn in Andorra, Monaco, San Marino of Vaticaanstad zijn niet vrijgesteld. Personen die sociaal verzekerd zijn in Lichtenstein zijn wel vrijgesteld.

 

Personen ten laste van uitgaande grensarbeiders

Sinds 1 januari 2011 ben je als persoon ten laste van een uitgaande grensarbeider ook vrijgesteld van aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming, als je op basis van een afgeleid recht onderworpen bent aan de sociale zekerheid van een andere EU- of EER-lidstaat, of van Zwitserland.

Vóór 1 januari 2011 viel je als persoon ten laste van een uitgaande grensarbeider wel onder de aansluitingsplicht of -mogelijkheid.

 

Vrijstelling bewijzen


Woon je in Vlaanderen?

Ben je niet-particulier verzekerd in een andere EU-lidstaat, EER lidstaat of in Zwitserland, dan ben je in principe gekend bij de Belgische ziekenfondsen. De nodige gegevens worden in principe automatisch aan ons bezorgd. Je hoeft zelf niets te ondernemen.

Ben je particulier verzekerd, bijvoorbeeld volgens de Nederlandse of Duitse regelgeving, dan moet je de vrijstelling bewijzen. Stuur ons in dat geval het doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (177 kB).


Woon je in Brussel?

Dan hoef je de vrijstelling enkel te bewijzen als je aangesloten bent bij een zorgkas. Stuur ons dan het doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (177 kB)s.

Ben je niet aangesloten bij een zorgkas, dan hoef je niets te ondernemen.

 

Aangesloten bij een zorgkas en bijdragen al betaald

Vraag de terugbetaling aan bij de zorgkas waar je de zorgbijdrage(n) betaald hebt.

 

Wat met uitgaande beroepsactieve grensarbeiders die in Vlaanderen of Brussel komen wonen in de loop van een referentieperiode?

Ben je buitenlands verzekerd? En ben je in de loop van een referentieperiode in Vlaanderen of in Brussel-Hoofdstad komen wonen? Dan moet en kan je niet aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Dat kan echter pas vastgesteld worden op de eerstvolgende referentiedatum. Als je dus op die referentiedatum beroepsactief, buitenlands verzekerd bent, dan moet, kan of mag je niet aansluiten.

Voorbeeld: Mijnheer X is uitgaande grensarbeider en komt op 1 juni 2015 in Vlaanderen wonen. Op 1 januari 2015 (referentiedatum van referentiejaar 1 januari 2015 tot 31 december 2015) woonde de heer X nog niet in Vlaanderen. Op referentiedatum 1 januari 2016 echter wordt vastgesteld dat mijnheer X niet moet, niet kan en ook niet mag aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Die vaststelling geldt dan voor referentieperiode 1 januari 2015 tot 31 december 2015 én voor referentieperiode 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

 

Niet langer vrijgesteld


Woon je in Vlaanderen?

Verlies je in de loop van een referentieperiode je statuut van buitenlands verzekerde, dan moet je aansluiten bij een zorgkas naar keuze met ingang van de eerste dag van de volgende referentieperiode. De bijdrage moet uiterlijk 31 december van het volgende jaar op de rekening van je zorgkas staan.

Als je vóór 1 juli van dat referentiejaar niet bent aangesloten bij een zorgkas, dan ben je ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas met ingang van 1 januari van die referentieperiode.


Woon je in Brussel?

Verlies je in de loop van een referentieperiode je statuut van buitenlands verzekerde, dan kan je vrijwillig aansluiten bij een zorgkas naar keuze met ingang van de eerste dag van de volgende referentieperiode. Je kan aansluiten bij een zorgkas en de zorgbijdragen betalen tot en met 31 december van het tweede jaar nadat je het statuut van buitenlands verzekerde verloren hebt.

Contact
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België