Privacy en uitwisseling van persoonsgegevens

De Vlaamse Sociale Bescherming kent 3 tegemoetkomingen toe: de Vlaamse Zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Doet u een aanvraag voor een van deze tegemoetkomingen, dan gebruikt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming elektronische persoonsgegevens die andere overheidsinstanties over u hebben. Zo kunnen we uw aanvraag sneller en correct behandelen.

Het zijn gegevens waarmee we u kunnen identificeren: uw naam, een foto, een telefoonnummer, een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, …

Zo hoeven we u dus geen gegevens meer te vragen die al bij een andere overheidsinstantie bekend zijn. Deze gegevens kunnen overheidsdiensten onderling uitwisselen.

De overheidsdiensten moeten daarbij uiteraard rekening houden met uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Daarom moeten deze uitwisselingen van persoonsgegevens eerst een goedkeuring ("machtiging") krijgen van de Privacycommissie:

 • De Privacycommissie gaat na of de overheid wel een wettelijke basis heeft om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, te beheren en mee te delen.
 • Is die wettelijke basis in orde, dan controleert de Privacycommissie of de gevraagde gegevens wel nodig en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de bevoegdheid van die overheid.
 • De Privacycommissie zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet zomaar kunnen worden verwerkt.

De Belgische Privacywet omschrijft heel precies op welke manier en onder welke omstandigheden persoonlijke gegevens mogen worden verwerkt of doorgegeven. Deze wet bepaalt ook de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden, net als de rechten en plichten van de verwerker zelf.

 • Iedereen waarvan de gegevens elektronisch worden uitgewisseld, behoudt het recht om zijn of haar gegevens in te kijken en eventueel te laten aanpassen als deze niet (meer) correct zouden zijn, of als deze niet ter zake zouden zijn.
 • U kan ook altijd vragen dat deze gegevens niet elektronisch uitgewisseld worden. U moet dan zelf de gegevens bezorgen aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Daarna moet u ook zelf de nodige stappen zetten om allerlei afgeleide rechten aan te vragen bij de instanties die die afgeleide rechten toekennen (allerlei sociale tarieven).

Met elektronische gegevensuitwisselingen gaat dit allemaal snel, automatisch en correct met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven.

Schema gegevensuitwisselingDit schema geeft een voorbeeld van hoe we gegevens uitwisselen voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB). Het schema toont hoe de toepassing "VSB-eTHAB" gegevens haalt uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) van verschillende andere diensten: pensioeninkomsten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), patrimoniuminkomsten, wedden, lonen, vervangingsinkomsten van de FOD Financiën, parkeerkaartinformatie van de FOD Sociale Zekerheid en de gezinssamenstelling van het rijksregister (RR). De toepassing "VSB-eTHAB" haalt ook gegevens over de medische inschaling (een gesimuleerd antwoord van 18 punten) van de FOD Sociale Zekerheid.

Hieronder krijgt u een overzicht van welke persoonsgegevens Zorg en Gezondheid mag gebruiken en op welke regelgeving en beslissingen van de Privacycommissie dat is gebaseerd.

Rechten van de betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt

Verantwoordelijke voor de verwerking

(Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hierna afgekort tot de "Privacywet" art 9 § 1 a.)

Dr. Dirk Dewolf,
Leidend ambtenaar bij Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Vlaamse Zorgverzekering,
Koning Albert II laan 35 bus 33, 1030 Brussel
e-mail: info@zorg-en-gezondheid.be

Doeleinden van de verwerking (privacywet art 9 § 1 b.)

1. Uitvoering van volgende regelgeving

Vlaamse Zorgverzekering
 1. Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.
 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.
 3. Ministerieel besluit van 2 juli 2010 betreffende de uitvoering van de zorgverzekering.
 4. Ministerieel besluit van 6 januari 2006 tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelfzorgvermogen aan de hand van de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse zorgverzekering.
 5. Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering.
 6.  
 7. Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming.
Basisondersteuningsbudget
 1. Decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.
 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering (zal opgeheven worden en vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 15 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming).
 3. Decreet van 25 april 2013 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap.
 4. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap.
 5. Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.
Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden

Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

2. Machtigingen bij de Privacycommissie

Vlaamse Zorgverzekering

 1. Koninklijk Besluit van 2 augustus 2002 waarbij het Vlaams Zorgfonds gemachtigd wordt de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en het identificatienummer ervan te gebruiken en waarbij de erkende zorgkassen gemachtigd werden het bewuste identificatienummer te gebruiken.
 2. Beraadslaging nr. 03/85 van 22 juli 2003 met betrekking tot de mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard met het oog op de toepassing van de zorgverzekering.
 3. Beraadslaging SCSZ nr. 05/004 van 18 januari 2005 m.b.t. de mededeling van persoonsgegevens door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan het Vlaams zorgfonds met het oog op de toepassing van de zorgverzekering.
 4. Beraadslaging RR nr. 02/2005 van 14 februari 2005 betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Zorgfonds) ten behoeve van de erkende zorgkassen om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het vervullen van de taken die hen zijn toevertrouwd in het kader van de zorgverzekering.
 5. Beraadslaging nr. 08/2005 van 13 april 2005 met betrekking tot de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Zorgfonds tot uitbreiding van de machtiging, verleend bij Koninklijk besluit van 2 augustus 2002.
 6. Beraadslaging nr. 05/034 van 19 juli 2005 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende buitenlandse verzekerden door de verzekeringsinstellingen aan het Vlaams Zorgfonds, met het oog op de toepassing van de zorgverzekering.
 7. Beraadslaging nr. 05/041 van 10 oktober 2005 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende buitenlandse verzekerden door het Vlaams zorgfonds aan de zorgkassen, met het oog op de toepassing van de zorgverzekering.
 8. Beraadslaging RR nr. 39/2005 van 19 oktober 2005 betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van de VZW Mediwe toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te bekomen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op een onafhankelijke controle van de indicatiestellingen inzake de Vlaamse Zorgverzekering.
 9. Beraadslaging SCSZ nr. 07/013 van 6 maart 2007, gewijzigd op 2 oktober 2007, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens betreffende de inkomende grensarbeiders door de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds met het oog op de toepassing van de zorgverzekering.
 10. Beraadslaging nr. 08/071 van 2 december 2008 betreffende de mededeling van persoonsgegevens vervat in «HANDICHILD» (bericht A652) aan het Vlaams Zorgfonds teneinde bepaalde rechten automatisch aan personen met een handicap toe te kennen.
 11. Beraadslaging RR nr. 52/2010 van 22 december 2010 met betrekking tot de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de vaststelling van de vrijgestelden van aansluiting bij de Vlaamse Zorgverzekering.
 12. Beraadslaging RR nr. 58/2011 van 16 november 2011 met betrekking tot de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor toegangs- en gebruikersbeheer van het digitaal platform Zorgverzekering.
 13. Beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 met betrekking tot de toegang tot de kruispuntbankregisters in hoofde van instanties die ook toegang tot het rijksregister van de natuurlijke personen hebben.
 14. Beraadslaging SCSZ nr. 14/107 van 2 december 2014 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds over de mededeling van persoonsgegevens inzake de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door de directie-generaal personen met een handicap van de federale overheidsdienst sociale zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds en de diverse zorgkassen voor de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering.
 15. Beraadslaging VTC nr. 36/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen voor het toepassen van de cumulregels tussen het budget niet rechtsreeks toegankelijke hulp en de tegemoetkoming van de zorgverzekering.

Basisondersteuningsbudget

 1. Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015: betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van Personen met een Handicap door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) en de Integrale Toegangspoort (IT) van het Agentschap Jongerenwelzijn (JW) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het testen van de IT-applicatie voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget.
 2. Beraadslaging VTC nr. 14/2016 van 30 maart 2016: betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van Personen met een Handicap door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget.
 3. Beraadslaging RR nr. 33/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van zichzelf en de erkende zorgkassen toegang te krijgen tot informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de behandeling van de dossiers voor het BasisOndersteuningsBudget (BOB).
 4. Beraadslaging nr. 16/087 van 4 oktober 2016 over de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds/Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen in het kader van de toekenning van het basisondersteuningsbudget.
 5. Beraadslaging VTC nr. 34/2016 van 14 september 2016 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB)– Fase 2.
 6. Beraadslaging nr. 16/087 van 4 oktober 2016 over de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds/Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen in het kader van de toekenning van het basisondersteuningsbudget.
 7. Beraadslaging SCRR nr. 85/2016 van 19 oktober 2016 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om ten behoeve van zichzelf en de erkende zorgkassen toegang te krijgen tot informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de behandeling van de dossiers voor het BasisOndersteuningsBudget (BOB) in de 2de en in de 3de fase.
 8. Beraadslaging VTC nr. 20 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het Agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort  (ITP) aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB), cumulatieverbod  met bepaalde vormen van ambulante of residentiële opvang.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

 1. Beraadslaging nr. 16/047 van 3 mei 2016 over de mededeling van persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster aan het Vlaams Zorgfonds (het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming) en de diverse zorgkassen voor het uitvoeren van hun opdrachten inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).
 2. Beraadslaging Federale Overheid nr. 18/2016 van 2 juni 2016 over de aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën met het oog op het testen van de toepassing voor het aanvragen en het behandelen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden.
 3. Beraadslaging RR nr. 37/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het testen van de toepassing voor de aanvragen en het behandelen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden.
 4. Beraadslaging nr. 16/071 van 5 juli 2016 over de ededeling van persoonsgegevens over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen door middel van de toepassing Handiservice.
 5. Beraadslaging nr. 16/069 van 5 juli 2016 over de mededeling van persoonsgegevens over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) door het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming aan instanties die aanvullende rechten toekennen (voordelige levering van elektriciteit, aardgas en water).
 6. Beraadslaging nr. 16/068 van 5 juli 2016 betreffende de mededeling van persoonsgegevens over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) door het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming aan het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de verzekeringsinstellingen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor het uitvoeren van hun opdrachten inzake het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (elektronisch bericht A003).
 7. Beraadslaging nr. 16/080 van 6 september 2016 betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse sociale bescherming, de diverse zorgkassen en de directie-generaal Personen met een handicap van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in het kader van de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).
 8. Beraadslaging nr. 16/099 van 8 november 2016 over het ter beschikking stellen van persoonsgegevens over het recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) door het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en de zorgkassen aan diverse instanties, door middel van de dienst HANDISERVICE van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
 9. Beraadslaging nr. 16/094 van 4 oktober 2016 over de bijzondere verwerking van persoonsgegevens door de zorgkassen, het Vlaams Zorgfonds/Agentschap Vlaamse sociale bescherming en de directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het behandelen van de op 1 januari 2017 nog lopende aanvragen en herzieningen betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).
 10. Beraadslaging nr. 16/073 van 6 september 2016 over de toegang tot de kruispuntbankregisters door het Vlaams Zorgfonds / Agentschap Vlaamse sociale bescherming en de zorgkassen voor het testen van de toepassing voor de verwerking van aanvragen tot het bekomen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).
 11. Beraadslaging van het Sectoraal comité van het Rijksregister nr 88/2016 van 16 november 2016  betreffende  aanvraag van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog het behandelen van dossiers m.b.t. tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden.

 12. Beraadslaging van het Sectoraal Comité van de Federale Overheid SCFO nr. 50/2016 van 15 december 2016 op vraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën met het oog op de behandeling van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden.

3. Betrokkenen

Eenieder die valt onder het toepassingsgebied van het decreet 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.

4. De ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens (privacywet art 9 § 1 d.1.)

Het Vlaams Zorgfonds, de Vlaamse Zorgkas en de zorgkassen en hun personeelsleden.

Uitwisseling van gegevens voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Iemand heeft recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden mits 2 voorwaarden:

 • een administratieve voorwaarde
 • en een medische voorwaarde.

Voor het administratieve onderzoek bezorgen we uw zorgkas volgende gegevens:

 1. Uw identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, …): deze halen we op basis van uw rijksregisternummer op in het Rijksregister
 2. Uw gezinssamenstelling: deze halen we op basis van uw rijksregister op in het Rijksregister
 3. Uw pensioeninkomsten en uw eventuele andere tegemoetkomingen als persoon met een handicap: hier is de bron het Pensioenkadaster van de Federale Pensioendienst
 4. Uw belastbare inkomsten : deze vragen we op bij de Federale Overheidsdienst Financiën
 5. Uw roerende en onroerende goederen in bezit, de schenkingen en verkopen van uw goederen: deze informatie vragen we ook op bij de Federale Overheidsdienst Financiën
 6. Uw eventuele tegemoetkoming bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, parkeerkaart): deze gegevens vragen we op bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 7. Voor de evaluatie van de vermindering van uw zelfredzaamheid (medische voorwaarde) nemen we contact op met de medische dienst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en vragen we een evaluatie. Na de evaluatie bezorgen we het resultaat aan uw zorgkas, zodat die een beslissing kan nemen in uw dossier.

Als de zorgkas een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toekent, sturen zij deze erkenning elektronisch door naar allerlei instanties die voordelen toekennen aan personen met een handicap met een dergelijke erkenning. Uw identificatiegegevens sturen ze elektronisch door zodat u deze rechten en voordelen automatisch krijgt. U hoeft er dus niets meer voor te doen.

Het gaat om:

 • Een gratis abonnement bij De Lijn
 • De erkenning voor de sociale maximumfactuur
 • Een vermindering op uw waterfactuur
 • Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Om het goede verloop van al deze elektronische stromen te waarborgen hebben we enerzijds de vooraf te bekomen machtigingen van de Privacycommissie. Anderzijds speelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) een belangrijk rol om alle waarborgen te garanderen.