Boete en andere sancties

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan een zorgkas een premie voor de Vlaamse sociale bescherming. Wie niet of te laat betaalt, loopt een boete of andere sanctie op. Want alleen als iedereen solidair bijdraagt, kunnen we elke zorgbehoevende in Vlaanderen financieel versterken.

Opschorting van het recht op een zorgverzekeringstegemoetkoming

Voor elk jaar dat je de premie niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, wordt de uitbetaling van je zorgverzekeringstegemoetkoming met 4 maanden opgeschort. Die sanctie gaat in op het moment dat je zorgbehoevend wordt en recht zou hebben op een zorgverzekeringstegemoetkoming. De schorsingen gelden cumulatief.

 

Een administratieve geldboete (enkel voor inwoners van Vlaanderen)

Betaal je 3 keer je premie niet of niet volledig, dan loop je een boete op van 250 euro (of 100 euro als je op 1 januari van het jaar vóór de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering of het Omnio-statuut).

Om de 3 jaren te bepalen wordt elk jaar waarin je niet of slechts gedeeltelijk betaalt meegerekend, ook al volgen die jaren elkaar niet op.

Eenmalige waarschuwing van je zorgkas

Voor je een boete opgelegd krijgt, zal je zorgkas je voor 31 maart een aangetekende brief sturen. Je krijgt zo nog de kans om de verschuldigde premies te betalen. Je ontvangt de brief als:

  • je nog minstens 3 premies voor de Vlaamse sociale bescherming moet betalen, inclusief de premie van het lopende jaar;
  • je minstens 2 boetetellers hebt opgelopen voor deze bijdragen;
  • je in het verleden nog geen administratieve geldboete hebt opgelopen voor de premies die je verschuldigd bent.

Betaal je de verschuldigde premies alsnog voor 30 april, dan krijg je geen boete. Zo niet ontvang je een aangetekende brief met de vraag om binnen de termijn van 2 maanden de boete plus alle achterstallige premies te betalen.

Uitzonderingen

In sommige situaties wordt het niet of onvolledig betalen van de premies niet beboet:

  • je bent vrijgesteld van de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming;
  • je hebt geen aangetekende brief ontvangen van je zorgkas met het verzoek om je premies te betalen;
  • je hebt je premies toch tijdig betaald
  • je bent niet akkoord met het bedrag van de premie omdat je op 1 januari van het voorgaande jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Een overzicht van de mogelijke redenen waarvoor je een bezwaar kunt indienen, vind je in het doc bestandFormulier om een bezwaar tegen de administratieve geldboete in te dienen (236 kB)