Boete en andere sancties

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan een zorgkas een premie voor de Vlaamse sociale bescherming. Wie niet of te laat betaalt, kan een boete oplopen. Want alleen als iedereen solidair bijdraagt, kunnen we elke zorgbehoevende in Vlaanderen financieel versterken.

Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. Sluit je je niet tijdig aan, dan krijg je een wachttijd opgelegd. Deze wachttijd moet je eerst doorlopen vooraleer je aanspraak kan maken op een tegemoetkoming van de zorgverzekering. Vanaf 2020 zal deze wachttijd ook opgelegd worden voor wie een basisondersteuningsbudget wil ontvangen, en zich laattijdig aansluit.

Opschorting van het recht op een zorgverzekeringstegemoetkoming wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2018

De sanctie van opschorting van het recht op een zorgverzekeringstegemoetkoming wordt geschrapt vanaf 1 januari 2018. Deze sanctie werd opgelegd bij elke laattijdige, of onvolledige betaling van de premie.
Voor de opschorting die reeds toegepast is vóór 1 januari 2018 wijzigt er niets.

Een administratieve geldboete (enkel voor inwoners van Vlaanderen)

Betaal je 3 keer je premie niet of niet volledig, dan loop je een boete op van 250 euro (of 100 euro als je op 1 januari van het jaar vóór de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering of het Omnio-statuut).

Om de 3 jaren te bepalen wordt elk jaar waarin je niet of slechts gedeeltelijk betaalt meegerekend, ook al volgen die jaren elkaar niet op.

Eenmalige waarschuwing van je zorgkas

Voor je een boete opgelegd krijgt, zal je zorgkas je voor 31 maart een aangetekende brief sturen. Je krijgt zo nog de kans om de verschuldigde premies te betalen. Je ontvangt de brief als:

  • je nog minstens 3 premies voor de Vlaamse sociale bescherming moet betalen, inclusief de premie van het lopende jaar;
  • je minstens 2 boetetellers hebt opgelopen voor deze bijdragen;
  • je in het verleden nog geen administratieve geldboete hebt opgelopen voor de premies die je verschuldigd bent.

Betaal je de verschuldigde premies alsnog voor 30 april, dan krijg je geen boete. Zo niet ontvang je een aangetekende brief met de vraag om binnen de termijn van 2 maanden de boete plus alle achterstallige premies te betalen.

Uitzonderingen

In sommige situaties wordt het niet of onvolledig betalen van de premies niet beboet:

  • je bent vrijgesteld van de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming;
  • je hebt geen aangetekende brief ontvangen van je zorgkas met het verzoek om je premies te betalen;
  • je hebt je premies toch tijdig betaald
  • je bent niet akkoord met het bedrag van de premie omdat je op 1 januari van het voorgaande jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Een overzicht van de mogelijke redenen waarvoor je een bezwaar kunt indienen, vind je in het docx bestandFormulier om een bezwaar tegen de administratieve geldboete in te dienen (130 kB)

Wachttijd bij een laattijdige aansluiting in Brussel

Je bent niet aangesloten, maar je wordt plots zwaar zorgbehoevend en wilt toch gebruik maken van de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming?

Op de zorgverzekeringstegemoetkoming kan je in dat geval pas aanspraak maken van zodra je 5 jaar ononderbroken aangesloten bent.

Op het basisondersteuningsbudget kan je tot 2020 onmiddellijk aanspraak maken, als je hiervoor in aanmerking komt. Vanaf 2020 geldt ook voor het basisondersteuningsbudget een wachttijd van 5 jaar: je zal dus 5 jaar ononderbroken aangesloten moeten zijn, vooraleer je aanspraak kan maken op het basisondersteuningsbudget.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan je als inwoner van Brussel niet aanvragen in Vlaanderen. Neem contact op met de Directie-Generaal Personen met een Handicap.