Bezwaar tegen de beslissing over uw zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Ga je niet akkoord gaat met een beslissing van de zorgkas over een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering). Dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd).


Waartegen kan je bezwaar indienen?

Je kan een bezwaar indienen tegen de volgende beslissingen van de zorgkas:

 • de beslissing over je aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, waarbij de zorgkas heeft beslist dat de gebruiker niet voldoet aan de formele voorwaarden om voor een zorgbudget in aanmerking te komen (bv. een te lage score op de BEL-foto);
 • de beslissing over de herziening van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing over de verlenging van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing over de stopzetting van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing ten gevolge van de controle van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • de beslissing om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden op te schorten met verlies van rechten wegens laattijdige betaling van een of meerdere zorgpremies;
 • de beslissing tot schorsing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, omdat de gebruiker of zijn vertegenwoordiger bewust informatie heeft achtergehouden of bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

> Zie ook: bezwaar tegen de terugvordering van een zorgbudget


Ontvankelijkheidsvoorwaarden  

Digitale indiening, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs

 1. Dien het bezwaar in via het online bezwaarformulier. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.
   
 2. Alle briefwisseling ter attentie van de Bezwaarcommissie stuur je aangetekend naar, of geef je tegen ontvangstbewijs af op volgend adres:
  Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
  Secretariaat Bezwaarcommissie

  Koning Albert II-laan 35 bus 37
  1030 Brussel
   
 3. Stuur een e-mail naar het secretariaat van de bezwaarcommissie via het contactformulier.

Binnen 90 dagen na ontvangst van de beslissing van de zorgkas

De termijn van 90 kalenderdagen begint te lopen de dag nadat je de beslissing van je zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming stelt als principe dat je de beslissing van de zorgkas uiterlijk 5 werkdagen na de datum ervan ontvangen hebt. Als dat in werkelijkheid later zou zijn, vraag dan aan je zorgkas een schriftelijke verklaring over de effectieve verzendingsdatum van de beslissing. Voeg die verklaring bij het bezwaarschrift.

Vergezeld van relevante stukken

Als je een bezwaar indient tegen een opschorting met verlies van uitbetaling, voeg je aan het bezwaar bewijsstukken van behartenswaardigheid toe. Met die bewijsstukken toon je aan dat je de zorgpremie(s) onmogelijk kon betalen om

 • financiële redenen (financiële behartenswaardigheid);
 • ernstige medische, psychische of sociale redenen (niet-financiële behartenswaardigheid).

Die bewijsstukken moeten betrekking hebben op de jaren waarvoor de zorgpremie niet werd betaald aan de zorgkas.

Als je bezwaar indient tegen een beslissing over een zorgbudget dat je krijgt in een mantel- en thuiszorgsituatie, kan je de volgende documenten bij het bezwaarformulier toevoegen:

 • medische verslagen;
 • verslagen van maatschappelijk werkers of andere zorgverleners. 

Met redenen omkleed

Het bezwaar kan aanvaard worden als je het met redenen omkleedt. Dat wil zeggen dat je kort uitlegt waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van je zorgkas. Wanneer je bv. niet akkoord bent met de score toegekend op de BEL-foto, geef dan in het bezwaarschrift aan waarom de toegekende score te laag is.

Voldoen aan de taalwetgeving

Conform de taalwetgeving moeten alle documenten gericht aan het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming in het Nederlands worden opgesteld. Die voorwaarde geldt enkel voor personen die in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen.


Bewijsstukken van behartenswaardigheid

Bewijsstukken van financiële behartenswaardigheid    

Als je de jaarlijkse zorgpremie(s) niet kon betalen wegens financiële problemen, bezorg dan een kopie van het aanslagbiljet van de belastingen voor elk jaar dat je de zorgpremie te laat betaalde (dit is na 31 december van dat jaar). Deze aanslagbiljetten hebben bij voorkeur dus betrekking op de jaren waarvoor je de zorgpremie niet betaalde aan je zorgkas. Dat betekent dat het inkomstenjaar (en niet het aanslagjaar) overeenkomt met het jaar waarvoor je de zorgpremie niet betaalde. Let wel, het gaat om het aanslagbiljet van alle personen die tijdens dat jaar op jouw adres gedomicilieerd waren.

Als je geen aanslagbiljet hebt ontvangen, kan je:

 • zelf een kopie van je aanslagbiljet afdrukken via de beveiligde elektronische toepassing My Minfin;
 • een afschrift van u aanslagbiljet aanvragen bij het contactcenter van de FOD Financiën via het nummer 02 572 57 57;
 • een kopie van u aanslagbiljet vragen bij de taxatiedienst die bevoegd is voor u belastingdossier.

Er wordt geen aanslagbiljet verstuurd naar belastingplichtigen:

 • die voor het belastbaar tijdperk niet belastbaar zijn;
 • als het bedrag van de terugbetaalbare voorheffingen, voorafbetalingen en andere bestanddelen geen 2,50 euro bedraagt.

De FOD Financiën kan maar de aanslagbiljetten van de laatste 5 jaren bezorgen. Als je deze bewijsstukken niet kan verzamelen, contacteer ons op 02 553 46 90.

Heb je veel schulden, dan kan je ons hier ook de bewijsstukken van overmaken (bv. een verklaring van de schuldbemiddelaar). In dat geval moet je ook nog de aanslagbiljetten bezorgen.

Bewijsstukken van niet-financiële behartenswaardigheid 

Bij ernstige medische, psychische of sociale redenen voor de niet-betaling van de jaarlijkse zorgpremie(s), bezorg ons dan de medische of andere attesten die deze behartenswaardige toestand bewijzen. Uit die attesten moet dus blijken dat je mentaal niet in staat was om de zorgpremie(s) te betalen. De attesten moeten betrekking hebben op de jaren waarvoor je de zorgpremie niet of te laat hebt betaald aan je zorgkas.

Contactgegevens

Je bezorgt deze stukken samen met je bezwaar aan het Secretariaat van de Bezwaarcommissie:
Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming
Secretariaat Bezwaarcommissie
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
E-mail: bezwaarzorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

Als je de bewijsstukken per post of e-mail nastuurt, vermeld dan duidelijk de voornaam, achternaam en het rijksregisternummer van de zorgbehoevende. Vermeld ook dat het een bezwaar betreft tegen de beslissing van een zorgkas over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.


Als je bezwaarschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming het aan de Bezwaarcommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming .

Het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming neemt, binnen 1 maand na ontvangst van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.